Advokater i mekling

Vurderer du utenrettslig mekling i sakene du bistår i?

Sertifiserte meklere har god trening i å løse konflikter.

Ofte er den beste løsningen for klienten, både med tanke på resultat og kostnad at en konflikt blir løst gjennom utenrettslig mekling. Ved utenrettslig mekling kommer man raskt til bordet, får hjelp av en nøytral mekler og partene kan nå en løsning på en smidigere måte enn i rettsapparatet.

Utenrettslig mekling bør vi som advokater alltid fremme som mulig metode for tvisteløsning for partene vi representerer.

En sentral prosessforutsetning fremgår av tvisteloven §5-4 om forsøk på minnelig løsning: «Partene skal undersøke om det er mulig å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og gjøre nærmere forsøk på dette,…».

Tvisteloven har avsatt kapittel 7 til utenrettslig mekling. Der det passer utfylles også reglene av kapittelet om rettsmekling. Dette gir klare forutsetninger for meklernes virksomhet.

Som advokat skal man alltid gjøre en prosessrisiko og belyse fordeler og ulemper ved en rettssak overfor klient. Den menneskelige belastningen kan i tillegg være stor, samt at det ofte beslaglegger mye verdifull tid og ressurser i selskapet, i familien eller på arbeidsstedet på en negativ måte.

Meklerens rolle er å legge til rette for gode og trygge forhandlinger. Vi hører ofte at mange advokater si – «Det kan vi klare selv, ved vanlige forhandlinger!».

Vår klare oppfatning er at dette ikke stemmer eller er et fullgodt alternativ. Som advokat representerer man en av partene og har derfor ikke anledning til også å være nøytral tredjeperson. I en ordinær forhandling vil advokaten derfor være påholden med å komme frem med klientens egentlige motivasjon eller syn, som ofte kan være avgjørende for å løse en konflikt. Det vil alltid ligge et moment av forhandling bak, når man også har et partsoppdrag. En mekler derimot, besitter verktøy for å løfte frem hvilke interesser partene har. Ved å få full oversikt over begge parters interesser og posisjoner bidrar mekler til å løfte frem nye momenter og finne veier til forlik som ikke ville kommet ved vanlige forhandlinger.


+ Penger og tid

Ved en god meklingsprosess vil parten kunne spare penger og tid.

Rettsliggjøring av en konflikt kan også bidra til å miste klientenes egentlige interesse litt av syne. Vår erfaring er at parters egentlige interesser ofte ligger litt utenfor de rettslige anførslene. Dersom det er i din klients interesse å få på plass en god og fleksibel løsning – kan mekling være veldig gunstig.


+ Unntatt offentlighet

Når det er behov for å unngå offentlighet eller omtale i media er mekling en god tvisteløsningsmetode. Reglene om bevisforbud og taushetsplikt i tvl § 8-6 om rettsmekling gjelder likefullt i utenrettslig mekling. Det vil si at fokuset for partene kan være å få løst konflikten, i stedet for omtale i omgangskretsen, på arbeidsplassen eller i media.


+ Når er mekling ikke egnet?

Mekling er ikke egnet der det ikke finnes forhandlingsvilje hos noen av partene, eller det kun er grunnløse krav. Mekling er heller ikke egnet der det er behov for å få en rettslig avklaring ved en dom.
ADVOKATENES ROLLE I MEKLINGEN

+ Gi klienten informasjon om mekling

Klienten må tidlig få informasjon om at det er mulig å prøve mekling. Advokater bør trekke frem de klare fordelene ved å forsøke mekling før man spisser konflikten ved å sende saken inn til rettssystemet. Klient trenger grunnleggende informasjon om hvordan en meklingsprosess foregår.


+ Hvilken rolle bør advokaten ha i selve meklingen?

Det er mekler som fasiliterer og leder meklingsmøtet. Advokatene tjenestegjør ofte sin klient best ved å spille inn viktige faktorer av betydning for tilretteleggingen og planleggingen. Advokatene bør videre sørge for at saken er best mulig faktisk og rettslig opplyst, og sende over relevant informasjon til mekler i forkant av meklingsmøte. Det kan også være relevant å få utarbeidet nødvendige tidslinjer eller innhentet bransjespesifikke opplysninger i forberedelsesfasen. Mekler ønsker også ofte at advokatene er lydhøre for andre konflikter enn de rent rettslige og besørger at de kommer frem i prosessen.

Advokatene til partene fungerer som rådgivere for sine klienter i meklingsmøtet.

Advokatene kan bidra til en mer effektiv mekling ved å være bevisst på egen rolle. Advokat kan belyse for klient hva som er alternativet til ikke å bli enige, såkalt «BOTNA», the Best Alternative To a Negotiated Agreement. Vurdering av partenes sak og prosessrisiko er også viktig å veilede parten på underveis.

Advokatene til partene gjør også en viktig jobb ved å sørge for at den som møter i meklingsmøtet har signeringsrett og formell kompetanse til god nok bevegelighet for å inngå kompromisser.

Det er veldig konstruktivt dersom advokatene evner å samarbeide for å få ned hovedpunkter i en avtale, tenke på problemstillinger som må medtas og ha innspill til endelig avtale.

Av og til kan det også være at meklingen avsluttes med hovedpunktene i en meklingsprotokoll, for så at advokatene hjelper partene videre med utformingen av den endelige avtalen.


+ Hvem betaler meklingen?

Partene deler stort sett alltid kostnadene til mekler.

Særlig i arbeidsrelaterte saker kan det avtales at arbeidsgiver betaler meklingen, slik de også betaler andre fordeler for arbeidstakerne.Se også:

Hva er mekling?
Mekling for private parter