Mekling for private parter

Mekling er tilgjengelig for alle.

Ta kontakt med oss dersom du eller dere ønsker mekling. Henvendelser til oss kan komme enten dere er enige om å forsøke mekling og henvender dere til oss sammen, eller du som part i en konflikt tenker at mekling bør forsøkes.

Dersom du tar kontakt med oss og tenker at saken kan være egnet for mekling vil vi ta kontakt med den andre parten for å høre om de er interessert i å forsøke mekling.

Dersom begge parter ønsker mekling vil vi legge til rette for gjennomføring av mekling, avklare hva som må gjøres av forberedelser før meklingsmøte og avtale tid og sted for meklingsmøte.


Hva kan du forvente i prosessen?

Du kan forvente at vi behandler saken nøytralt og profesjonelt. Vi er tålmodige og setter av god tid. Vi er gode sparringspartnere og kan se alle sider av saken i en mekling. Vi er løsningsorienterte og konstruktive i meklingsmøte.

Du kan forvente at vi undersøker mulighetsrommet for å komme frem til en løsning i saken på en måte som vanskelig kan gjøres utenfor meklingsrommet.

Vi er ikke en av partenes advokat og kan derfor ikke vurdere saken rettslig eller gi partene en vurdering av prosessrisiko.

Slik gjør vi det:

  1. Send oss en e-post og meld sak
  2. Vi kontakter motpart
  3. Vi samler inn nødvendig og relevant informasjon
  4. Gjennomføring av meklingsmøte
  5. Avtale og gjennomføring av avtalen


+ Hva skjer før selve meklingen?

Aller først innhentes nødvendig og relevant informasjon fra begge parter. Det kan være vi ber dere om kort å beskrive konflikten slik dere ser den. Det kan også være at mekler ser det er behov for å innhente objektiv informasjon, f.eks. takster eller sakkyndige vurderinger e.l.

Det kan være behov for å gjennomføre et kort innledende møte med hver av partene før meklingsmøte.

Etter dette legger vi opp et løp for videre meklingsprosess som er tilpasset den enkelte sak.


+ Hva skjer i et meklingsmøte?

Partene møtes og mekleren går gjennom planen for dagen og gir litt informasjon om hvordan meklingen skal foregå. Normalt går vi raskt over til at partene selv får tid til å redegjøre for sitt syn.

Vi rydder i problemstillinger og leder partene gjennom meklingsmøtet. Vi bryter opp i særmøter med hver av partene når vi ser det er hensiktsmessig. Bruk av fellesmøter og særmøter tilpasses til det som er hensiktsmessig i hver enkelt sak.

Felles for hele prosessen er at dere som parter skal føle dere trygge og ivaretatt, og at det skal være rom for å komme frem med sitt syn.

Dersom vi trenger mer tid enn det som er satt av, ordner vi dette i samråd med dere.

Dersom vi kommer frem til enighet, skriver vi avtalen dersom dere ønsker det.

Det lages alltid en protokoll fra meklingsmøtet slik at man har bevis for at mekling har vært forsøkt og hvor hovedpunktene nedtegnes.Se også:

Hva er mekling?
Advokater i mekling