Hva er mekling?

Mekling er effektiv konfliktløsning!

Hos oss i BRO får dere profesjonell og trygg bistand gjennom en konflikt. Mekling hos oss er et alternativ til langvarig konflikt eller dyre rettsprosesser. Dere kommer raskt til meklingsrommet vårt, hvor våre dyktige meklere holder i hele prosessen og legger til rette for at dere skal kunne komme frem til en løsning.

Vi er sertifiserte meklere. Det innebærer blant annet at vi har formell trening, etterutdanning og har tatt eksamen ved meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen og JUS. Dette sammen med vår erfaring som advokater gjør at vi er særlig trent i å forstå dynamikken i en konflikt og se mulighetsrommet for løsning av saken.

Som meklere er vi nøytrale og ivaretar begge parter likeverdig. Vi tar ikke side i konflikten og ser alltid saken fra begge sider. Som nøytral mekler vil vi alltid komme tett på begge parter. Dette skiller mekling fra saker der partene er bistått av hver sin representant og forhandler med hverandre.

Vi har gjennom meklingsmøtene anledning til å gjennomføre fortrolige en-til-en samtaler med hver av partene. Da får vi ofte veldig god kjennskap til hva konflikten dreier seg om og hvilke underliggende interesser hver av partene har. Mekler har taushetsplikt om alt dette, så lenge det ikke avtales annet underveis i møtet. Vår erfaring er at man ved mekling i større grad unngår posisjonering og taktikk når man kan fortelle en nøytral tredjeperson hva man egentlig trenger for å kunne løse saken.

Mekling kan bevare relasjoner på en unik måte. I veldig mange saker skal partene fortsette å ha et forhold til hverandre også etter konflikten man står i er avsluttet. Ved mekling kan dere løse konflikten dere står i og samtidig søke å ivareta relasjonene som skal bestå i tiden fremover.

Hos oss i BRO vil dere få kompetente meklere som har god kjennskap til fagfeltet konflikten gjelder. Vi bistår med å skreddersy solide avtaler når det er oppnådd enighet. Innholdet i avtalen er det partene som bestemmer. Verdien av dette er det viktig å huske på. Dersom saken blir avgjort i domstolene ved en dom vil man ikke ha muligheten til å påvirke innholdet på samme måte.

Vi kan også påta oss etterfølgende oppdrag, som gjennomføring av selve oppgjøret ifb. med skifte (f.eks. tinglysning/kontakt med banken mv.) eller annet partene trenger for å legge konflikten bak seg og gå videre.


+ Mekling i stedet for rettssak

Rettsprosesser er krevende å stå i. I tillegg til at prosessen ofte koster mye penger, tar det også opp mye tid og ressurser hos de som er involvert. Rettsliggjøringen kan ofte overskygge partenes opprinnelige uenighet og partenes faktiske interesser. Mekling som gjøres av advokater er regulert i tvisteloven kapittel 7 og er et godt alternativ til stevning, tilsvar og eventuelt rettsak. Utenomrettslig mekling kan i de fleste saker forsøkes før saken bringes inn for domstolen. 8 av 10 som forsøker utenomrettslig mekling oppnår enighet! Dersom man står i en rettslig prosess og likevel vil prøve mekling underveis, kan partene fritt avtale det. Vi prioriterer å få gjennomført meklingen raskt og effektivt.


+ Frivillig

Mekling er helt frivillig, og man kan når som helst trekke seg fra meklingen. Dette gjør at det er få nedsider med å forsøke mekling.


+ Taushetsplikt

Alle som deltar i meklingen har taushetsplikt. Det vil si at man ikke kan fortelle at man deltar i mekling eller fortelle om det som blir sagt under meklingen.

Det som blir sagt eller foreslått som løsningsalternativer i meklingen kan etter norsk lov ikke bli brukt som bevis i en eventuell senere rettssak. Dere kan derfor være trygge på at løsningsforslag og utspill i forhandlinger ikke blir brukt ved en senere anledning dersom man ikke skulle oppnå enighet.


+ Kostnadseffektivt

«Høye sakskostnader er et rettssikkerhetsproblem», skriver Advokatforeningen på sin nettside. En rettssak kan raskt koste over flere hundretusen å gjennomføre, samtidig er utfallet høyst usikkert.

Mekling er en svært kostnadseffektiv metode å løse konflikten på. Normalt deler partene på kostnaden til mekler.


+ Mekling i stedet for Forliksrådet

Alle saker som har tvistegjenstand på under kr 200 000 skal som hovedregel gjennom forliksrådet før en rettsak. Partene kan imidlertid avtale når som helst under konflikten, at saken i stedet skal mekles. Dersom partene ikke blir enige i meklingen, vil partene uansett ha innfridd kravene i tvisteloven og slippe veien om forliksrådet. I tillegg til gode prognoser på forlik i en meklingsprosess, er mekling altså et raskt alternativ til forliksrådet.Se også:

Mekling for private parter
Advokater i mekling
Les mer om mekling på Advokatforeningens nettsider